Sharanaprada das
Bhakta Timofey
Bhakta Dmitriy
Prema Manjari d.d.
Bhaktin Taisiya
Bhaktin Alena
Vraja Palini d.d.
Bhakta Vasiliy
Bhaktin Radha